"Sức khoẻ" PVComBank hiện như thế nào?

Admin
PVcomBank được thành lập ngày 16/9/2013 trên cơ sở sát nhập giữa PVFC và WesternBank. Đến ngày 1/10/2013, PVComBank chính thức hoạt động với vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng và tổng tài sản đạt hơn 100.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo, PVcomBank hiện có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, doanh thu ngân hàng mẹ năm 2022 đạt 16.342 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 84 tỷ đồng. Còn kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 đạt gần 17.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 102 tỷ đồng.

pv-combank-1684307386.jpg PVcomBank được thành lập ngày 16/9/2013 trên cơ sở sát nhập giữa PVFC và WesternBank.

Trong năm 2023, chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng mẹ dự kiến đạt hơn 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 80 tỷ đồng. Còn chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất về doanh thu đạt gần 15.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 109 tỷ đồng.

Trong năm 2022, quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, Ban kiểm soát là gần 10,2 tỷ đồng và đề xuất mức thưởng theo kế hoạch kinh doanh năm 2022 của HĐQT, Ban kiểm soát bằng 1,5 tháng thu lãi theo bình quân thực hiện với số tiền là gần 1,3 tỷ đồng. Dự toán quỹ thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát là gần 12,5 tỷ đồng, trong đó thù lao của HĐQT là hơn 9,5 tỷ đồng và thù lao của Ban kiểm soát là gần 3 tỷ đồng.

Cho tới nay, PVComBank là 1 trong 3 cái tên ngân hàng thương mại cổ phần chưa niêm yết. Tính đến quý 2/2022, nợ xấu tại PVComBank lên tới hơn 3.000 tỷ đồng, chiếm trên 3,2% tổng dư nợ tín dụng. Trong khi đó, “trần” nợ xấu do Ngân hàng Nhà nước quy định là 3%.

Trước đó, tại thời điểm cuối năm 2021, tỷ lệ nợ xấu tại PVComBank còn lên tới 3,5%. Đáng chú ý, vào cuối quý 2/2022, nợ có khả năng mất vốn tăng 593 tỷ đồng, tương đương 38,2% lên 2.144 tỷ đồng.