MEGASTORY

Cổ phiếu ngân hàng hồi phục mạnh

Cổ phiếu ngân hàng hoà nhịp chung của thị trường với màu xanh phủ khắp bảng điện tử, trong đó có 5 mã tăng trên 3%.