MEGASTORY

Eurowindow Nha Trang: Công ty âm vốn vẫn phát hành trái phiếu

Dù tình hình tài chính không mấy lạc quan khi gánh khoản lỗ luỹ kế 1.014 tỷ đồng khiến công ty âm vốn chủ sở hữu 164 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang vẫn phát hành thành công hàng trăm tỷ đồng trái phiếu.