Ảnh: Đường phố vắng lặng trong ngày đầu TP.HCM giãn cách theo Chỉ thị 16

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM vắng người trong ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.