MEGASTORY

Cảnh giác khi dùng tính năng thu hồi tin nhắn trên iPhone

Với iOS 16, người dùng sẽ có 15 phút để chỉnh sửa hoặc thu hồi tin nhắn iMessage sau khi gửi. Tuy nhiên việc làm này lại khiến cho người dùng có thể bị tấn công.