CÔNG NGHỆ

Thủ tướng: Loại bỏ cơ chế xin cho để chống tham nhũng

05:30 28/02/2024

Thủ tướng lưu ý, loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm trong xây dựng chính sách, pháp luật.