Một số ngân hàng đã được cấp tăng trưởng tín dụng 3-4% trong quý 1/2021

Tăng trưởng tín dụng các năm trước thường rất thấp trong tháng 1, thậm chí có thể tăng trưởng âm với những năm tín dụng tăng quá mạnh trong tháng 12 năm liền trước.