Không gắn dấu hợp quy, bếp từ của Công ty cổ phần Eurogold Việt Nam có đảm bảo chất lượng?

Nhiều sản phẩm bếp từ của Công ty cổ phần Eurogold Việt Nam không được gắn dấu hợp quy, dấy lên lo ngại về chất lượng sản phẩm này.