Đất không cùng mục đích sử dụng, có được phép hợp thửa?

Rất nhiều người có nhu cầu hợp thửa đất không cùng loại để sử dụng phù hợp. Nhưng, không cùng mục đích sử dụng có sáp nhập đất được không?